Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Laatste update: 12 juni 2018, zie www.bigregister.nl voor meest recente overzicht met namen van zorgverleners met maatregel wegens onvoldoende zorgverlening.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen, en is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.
Deze website staat online met toestemming van de Nederlandse rechter, uitspraak 25 sept. 2009, opvraagbaar bij SIN-NL, naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG.
De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 15 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

Meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg en overige inspectiediensten

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

Suurmond-Bakker, A.H.M.

Naam
Suurmond-Bakker, Alice Heilwine Marieke
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer
89051463125
Beroep
Gezondheidszorgpsycholoog
Plaats
Den Haag
Maatregel
Bij de inschrijving in het register van gezondheidszorgpsychologen is per 9 januari 2018 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: afgifte van een onjuiste verklaring of rapport.

Swaay-Willemsen, M.A.P. van

Merijn van Swaay-Willemsen, kaakchirurg LUMC.

Zei – ondanks verwijsbrief van tandarts -afspraken af met patiënt, zonder geldige reden, in strijd met ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Patiënt had hierdoor geen toegang tot noodzakelijke tandheelkundige zorg.
Derhalve is er sprake van zorgweigering.

Szymanowitz, A.T.

Naam
A.T. Szymanowitz
Geslacht
Man
BIG-nummer doorgehaald
99003508530
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 29 april 2011 doorgehaald.

T., R. J. F. (verpleegkundige)

De volledige naam van deze voormalig verpleegkundige staat op www.bigregister.nl bij het Maatregelen Wet BIG bij Overzicht van zorgverleners, onder het hoofdstuk doorhalingen.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
T., (R.J.F.)
Geslacht
Man
Werkadres 1
Raiffeisenstraat 44 7514 AM ENSCHEDE
BIG-nummer
89007778330
Beroepsgroep
Verpleegkundigen
Beperking
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 23 oktober 2015 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.
Aantekening
De inschrijving in het register van verpleegkundigen is per 7 december 2015 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag.


Lees de uitspraak van het medisch tuchtcollege te Zwolle 23 okt. 2015

Enkele citaten uit de uitspraak van het medisch tuchtcollege:
Verweerder (R.T.) heeft na de melding door patiënte 1. zowel tegenover zijn werkgever als tegenover de IGZ telkens onwaarheden geuit over de aard van zijn contacten met deze en andere patiënten en feiten achtergehouden, en heeft uiteindelijk slechts datgene toegegeven waarvan de IGZ al uit andere bron bewijsbaar op de hoogte was, waarbij hij zoals gezegd de verantwoordelijkheid in elk geval ten dele bij de patiënte 1. legde

Ook bij het psychiatrisch/psychologisch onderzoek waaraan hij heeft meegewerkt, heeft hij verteld dat hij zich overrompeld had gevoeld door patiënte 1. en de indruk gewekt dat het een op zichzelf staand geval betrof. Daardoor is de inschatting van dit onderzoek dat de kans op recidive gering is, niet betrouwbaar. 

Bovendien had verweerder ten tijde van de terechtzitting nog geen aanvang gemaakt met de hem bij dit onderzoek geadviseerde psychotherapie.

-Verweerder en zijn gemachtigde zijn voorts ter zitting niet eenduidig geweest over de vraag of verweerder op enig moment zijn opleiding tot psycholoog weer ter hand zal nemen en na afstuderen als zodanig – in de individuele gezondheidszorg – aan de slag zal gaan.

-En ten slotte heeft verweerder ter zitting te kennen gegeven dat hij werkzaam is als adviseur op het gebied van de WMO, een gebied dat raakt aan de individuele gezondheidszorg, zonder zijn werkgever te informeren over hetgeen is voorgevallen in zijn vorige werkkring en deze tuchtprocedure. Bij die stand van zaken is de kans op herhaling niet in voldoende mate geminimaliseerd, hetgeen meebrengt dat er ook om die reden geen ruimte bestaat voor een (voorwaardelijke) schorsing als maatregel en dat een onmiddellijke schorsing als voorlopige voorziening geboden is.

Overigens maakt het college zich er wel zorgen over dat deze beslissing over verweerders registratie als verpleegkundige onverlet laat dat hij wel kan doorstuderen als psycholoog en na afstuderen als zodanig in de individuele gezondheidszorg werkzaam kan zijn, en na een vervolgopleiding zich zou kunnen laten registreren als gz-psycholoog. Zowel verweerder als de IGZ worden aangespoord ervoor zorg te dragen dat als zulks gebeurt, er sprake is van waarborgen om de individuele gezondheidszorg te beschermen.

———–

Deze verpleegkundige bleek psycholoog in opleiding bij Mediant GGZ te Enschede
De vraag is gerechtvaardigd of het verantwoord is dat deze geschorste verpleegkundige aldaar deze functie mag uitoefenen.

R. T. liet ons per email weten:
Ik ben als sinds februari van dit jaar 2015 niet meer in opleiding als psycholoog, en ben ook niet langer ingeschreven bij de Open Universiteit waar ik deze opleiding volgde.Verder ben ik sedert augustus 2014 niet meer werkzaam als sociaal psychiatrische verpleegkundig en evenmin als psycholoog in opleiding. Ik zal nooit meer in deze functies terug keren 
Lees verder op sin-nl.org

LinkedIn download 28 okt 2015 
psycholoog IO at Mediant GGZ
Enschede Area, Netherlands
Mental Health Care
Dit LinkedIn profiel is verwijderd , november 2015

Tabak, P.J.

Naam
P.J. Tabak
Geslacht
Vrouw
BIG-nummer doorgehaald
69035154104
Beroepsgroep
Fysiotherapeuten
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van fysiotherapeuten is per 16 juli 2012 doorgehaald.

Takar, A. M.

Deze arts heeft zich uitgeschreven uit het BIG-register, blijkt 11 jan 2018

Naam
Takar, Abdirashid Mohamud
Beroep
Arts
Plaats
Leicester (UK)
BIG nummer
19050361301
Maatregel
Gedeeltelijke ontzegging om beroep uit te oefenen per 4 januari 2018

 

Tan, E.S.

Naam
Tan, Eng Shiong
Geslacht
Man
BIG-nummer
19024213401
Beroepsgroep
Artsen
Specialisme
Cardiologie (cardioloog)
Plaats
Groningen
Aantekening
Bij de inschrijving in het register van artsen is per 18 mei 2017 aangetekend dat deze zorgverlener een berisping is opgelegd. De maatregel is opgelegd vanwege: verstrekking van onvoldoende informatie.

Tan, Sian Hwie

Tandarts Sian Hwie Tan is per 1 juli 2008 doorgehaald in het BIG-register en mag haar beroep niet langer uitvoeren.

Tan-de Sonnaville, Mr M.

Tan-de Sonnaville op zwarte lijst

Juriste, senior raadsheer Gerechtshof Den Haag. Voorzitter Medisch Tuchtcollege Den Haag: gaf de drie ernstig falende cardiologen Baldew, van Beek en Salomonsz van het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis slechts berisping op 28 okt 2014. Let wel deze cardiologen zijn verantwoordelijk voor de onnodige dood van tientallen patiënten en het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis.
De Inspectie Gezondheidszorg stelt hoger beroep in bij het Centraal Tuchtcollege.

Lees: doofpotdossier misstanden cardiologie Ruwaard van Putten ziekenhuis

Lees  de uitspraken tegen de cardiologen

  1. Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog A uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308a)
  2.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog B uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308b)
  3.  Beslissing RTG Den Haag inzake de klacht van de IGZ tegen cardioloog C uit het voormalig Ruwaard van Putten Ziekenhuis, uitgesproken op 28 oktober 2014 (2013-308c)

Tanghe, A.J.P.H.

De inschrijving van deze zorgverlener is doorgehaald. Deze zorgverlener mag niet werken in zijn/haar beroep.

Naam
A.J.P.H. Tanghe
Geslacht
Man
BIG-nummer
39048374516
Beroepsgroep
Psychotherapeuten
BIG-nummer
69048374501
Beroepsgroep
Artsen
Beperking
De inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 17 juli 2015 doorgehaald. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag, onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.
Beperking
De inschrijving in het register van artsen is per 17 juli 2015 doorgehaald. De maatregel is
opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag, onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.
Blijkens de website pscyho-bc.be is Tanghe nog steeds werkzaam als psychiater zowel bij de groepspraktijk in Nederland als in Belgie……

Eerdere Beperking BIG-register: schorsing
De inschrijving in het register van psychotherapeuten is per 7 april 2015 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag, onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.
Beperking BIG-register
De inschrijving in het register van artsen is per 7 april 2015 bij wijze van voorlopige voorziening geschorst. De maatregel blijft van kracht totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in hoger beroep is vernietigd. De maatregel is opgelegd vanwege: grensoverschrijdend gedrag, onjuiste behandeling en/of verkeerde diagnose en onzorgvuldige dossiervorming.
Begindatum maatregel
07-04-2015
Einddatum maatregel
De schorsing is bij wijze van voorlopige voorziening opgelegd. De inschrijving blijft geschorst totdat de beslissing tot doorhaling van de inschrijving onherroepelijk is geworden of in beroep is vernietigd.