Zoekresultaten voor: "kuks"

Na een medische fout

 

Alternatieve tekst
Neuroloog Jan Kuks
beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer”
en “besmettelijke zaken, die de mensheid schaden”, Medisch Contact 27 mei 2009.
nadere informatie via: info@sin-nl.org

Na een medische fout geeft het merendeel van de artsen geen eerlijke informatie en geen herstelbehandeling aan slachtoffers.
Artsen zien de slachtoffers namelijk als personen die mogelijk een juridische procedure kunnen starten, zie Oratie Legemaate 2006.
Artsen verstrekken daarom aan slachtoffers van medische fouten vrijwel geen “nazorg”.
Dit is in strijd met hun zorgplicht, zoals vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst.
Artsen hanteren onderling een ongeschreven, collectieve zwijgplicht.
Medici trachten te voorkomen dat de medische fouten door collega-artsen erkend en bevestigd worden en zullen ook vrijwel nooit de fouten van hun collegae beschrijven. Zo voorkomen artsen iedere vorm van aansprakelijkheid.
Opinieblad Elsevier vergelijkt deze zwijgplicht zelfs met die van de maffia. In een dergelijke situatie is het voeren van een juridische procedure kansloos en zinloos.

De Inspectie Gezondheidszorg is op de hoogte van het weigeren van zorg aan slachtoffers van medische fouten. Plaatsvervangend Inspecteur-Generaal Nico Oudendijk heeft dat in september 2007 tegenover SIN-NL erkend. De Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VenVN) hebben op respectievelijk 7 november 2007 en 23 april 2008 bevestigd, dat artsen structureel vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten geven. De voorzitter van de artsenorganisatie KNMG dr Arie Kruseman Nieuwenhuijzen op zijn beurt op 30 juni 2009 het probleem erkend. Tenslotte heeft dr. Harry Molendijk, ex-voorzitter Platform Patiëntveiligheid, zowel op 30 juni 2009 als op 15 december 2009 erkend dat hij voor de huidige slachtoffers van medische situatie pas over 25 jaar een oplossing ziet.

De gevolgen van medische fouten strekken nog verder. Slachtoffers krijgen niet alleen geen herstelbehandeling, maar krijgen ook vrijwel geen toegang meer tot gezondheidszorg. De reden hiervan is, dat artsen patiënten negeren uit angst voor juridische procedures. Dit betekent bijvoorbeeld dat patiënten geen huisarts kunnen krijgen of geen adequate medisch specialistische hulp. De slachtoffers van medische fouten zijn vrijwel machteloos en hulpeloos, mede ivm ernstige ziekte of invaliditeit, veroorzaakt door artsen.

Kernvragen in deze zijn:
-wie beslist over daadwerkelijke toegang tot gezondheidszorg?
-Welke criteria hanteren artsen?
-Wanneer krijgen slachtoffers weer toegang tot gezondheidszorg?
-Tot wie kunnen slachtoffers zich wenden, daar de Inspectie Gezondheidszorg hulp weigert?
-Is er enig uitzicht voor slachtoffers om uit deze situatie te geraken?

In deze situatie zijn slachtoffers van medische fouten als het ware zelf op een zwarte lijst geplaatst door artsen. De weigering van artsen om eerlijke informatie aan slachtoffers van medische fouten te verstrekken is in strijd met de WGBO, zo verzekerde ons op 14 januari 2008 Prof. Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht Universiteit Utrecht. Prof. Jan van Dijk, criminoloog aan de Universiteit Tilburg heeft onderzoek gedaan naar de positie van slachtoffers van medische fouten en is van mening, dat het opzettelijk weigeren van eerlijke informatie en herstelbehandeling een misdrijf op grond van het Wetboek van Strafrecht is.

Toch blijft de boycot door artsen van slachtoffers van medische fouten bestaan en laten de Inspectie Gezondheidszorg en Minister Klink slachtoffers van medische fouten volledig aan hun lot over. Het is maatschappelijk en menselijk onaanvaardbaar dat patiënten en hun familie-leden in deze bijzonder moeilijke positie geplaatst worden. Dit terwijl de verantwoordelijken hun fouten zouden moeten corrigeren en sancties opgelegd krijgen.

Het is de taak van de KNMG, de LHV en de Orde der Medisch Specialisten, de Inspectie Gezondheidszorg, de overheid, politiek en pers om de situatie te verbeteren. Openheid, eerlijkheid en leren van fouten zijn belangrijker dan collegialiteit. Topprioriteit voor SIN-NL dus voor heel Nederland is: goede gezondheidszorg die toegankelijk is voor alle patienten, ook voor slachtoffers van medische fouten. De doofpot benadering en muur der stilte dienen tot het verleden te behoren. Hoe vinden artsen het om op een zwarte lijst geplaatst te worden? Wanneer slachtoffers van medische fouten, familie-leden en nabestaanden gewoon eerlijke informatie en herstelbehandeling krijgen en artsen van hun fouten leren, behoort de zwarte lijst van de artsen en verantwoordelijke organisaties tot het verleden, eerder niet!

Overigens werd onze zwarte lijst op 19 juni 2012 ondersteund, zie bijgaand bericht:
Mertens decaan Open Universiteit pleit voor zwarte lijst incompetente zorgbestuurders

Toelichting

Sinds januari 2017 staat de zwartelijst rechters online als aanvulling op de zwarte lijst artsen. Het betreft rechters die -aantoonbaar met feiten en documenten- falende artsen bij rechterlijke procedures ten onrechte beschermen, vrijspreken en grote geldbedragen toekennen,  in strijd met

Internationale Zwarte Lijsten

Zwarte lijst artsen- medisch specialisten in België:
vraag via info at sin-nl.org of Uw arts erop staat.

Artsen vertellen meestal dat vertrouwen de kern is in de relatie arts-patiënt. Dit is geen juiste voorstelling van zaken. Centraal in de relatie arts-patiënt staat namelijk de zorgplicht van de arts. Deze zorgplicht bestaat uit deskundigheid, expertise, en integriteit. Dat is de kern. Helaas ontbreekt het bij een deel der artsen aan deskundigheid en integriteit.

Deze zwarte lijst bevat namen van artsen, personen en organisaties uit de gezondheidszorg en de overheid die hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht schenden. Met de publicatie van deze lijst wil SIN-NL enerzijds aandacht vragen voor de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten en anderzijds de aandacht te vestigen op hen die concreet verantwoordelijk zijn voor veel onnodig en vermijdbaar leed.

Op 25 september 2009 heeft de Groningse rechtbank besloten dat SIN-NL de zwarte lijst online mag houden. De rechter heeft destijds verklaard, dat:

SIN-NL in het kader van het bereiken van haar doel, waarbij zij- zoals zij heeft gesteld- door de medische sector wordt tegengewerkt omdat medische fouten en de gevolgen ervan in de doofpot worden gestopt en er in de medische wereld een cultuur van elkaar dekken bestaat, toekomt om, op stevige wijze de publiciteit mag zoeken en waarbij het haar, gelet op de aard van de gestelde tegenwerking toekomt om publieke figuren uit de medische wereld openlijk op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te beschuldigen, indien deze verantwoordelijkheden niet worden nagekomen. Daarbij is tevens van belang dat de zwarte lijst op de website van SIN-NL- die niet alleen namen van artsen, maar ook van politici en publieke figuren uit de gezondheidszorg omvat- er in zijn totaliteit toe strekt publiciteit en aandacht te genereren voor medische fouten en de wijze waarop daarmee tot op heden- in de visie van SIN-NL door de medische wereld wordt omgegaan.

Artsen schenden na de medische fout veelal hun zorgplicht, een fundamentele wettelijke verplichting op basis van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De medische sector weigert structureel om eerlijke informatie en herstelbehandelingen te geven aan slachtoffers van medische fouten.
Dr. H. van Hulsteijn, voormalig vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, dr. M. Kaljouw, voormalig voorzitter van de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en drs. G. Gallé, voormalig directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, hebben dit allen erkend 7 nov. 2007 en 23 april 2008.

Verwijdering van onze zwarte lijst is mogelijk na het geven van eerlijke informatie en herstelbehandeling, alsmede eventuele schadevergoeding. Tevens is registratie bij de Inspectie Gezondheidszorg, onderzoek en preventie van de medische fout noodzakelijk. Plaatsing van een arts op de lijst is mogelijk na aanmelding en zorgvuldig onderzoek. Tot slot wijzen wij alle artsen en bestuurders naar ons artikel over de zorgplicht.

Anno 2016 bestaat er eindelijk een Europese zwarte lijst van falende en geschorste artsen.
Deze is uitsluitend toegankelijk voor overheden, dus niet voor individuele burgers.

Voor meer informatie over medische fouten en de positie van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden zie: www.sin-nl.org en www.magiknueven.org voor Nederland en www.ieu-alliance.eu voor Europa en internationaal.

De zwarte lijst van artsen van SIN-NL is de enige openbare lijst op internet waar falend neuroloog Jansen Steur geplaatst staat wegens schenden van zijn zorgplicht als arts.
SIN-NL stelt voor dat ook doorhalingen in het BIGregister op eigen verzoek van de arts voortaan in het BIGregister vermeld worden.

Rechtbank Groningen heeft toestemming gegeven voor online zwarte lijst van SIN-NL.
Falend neuroloog Kuks blijft op zwarte lijst SIN-NL,
zie Commentaar SIN-NL vonnis kort geding Rechtbank Groningen 25 september 2009.

Alternatieve tekst
Neuroloog Jan Kuks UMCG
beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer”
en “besmettelijke zaken, die de mensheid schaden”, Medisch Contact 27 mei 2009.
nadere informatie via: info@sin-nl.org
Mertens decaan Open Universiteit pleit voor zwarte lijst incompetente zorgbestuurders
 

Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Update 19 januari 2019. Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009,stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG. De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen