Zoekresultaten voor: "dr kuks"

Kuks, Jan

Neuroloog UMC Groningen. Stelt met opzet onjuiste diagnose. Weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout. Het betreft de weigering van oa basale diagnostiek zoals meting bloeddruk en pols(hartritme),weigering om verzoek tot advies van collega-arts adequaat te beantwoorden, weigering om twee brieven te beantwoorden, het sturen van foutieve brieven naar collega-artsen en plegen van fraude in het medisch dossier. Publiceerde in strijd met beroepsgeheim medische gegevens over patiënte.

Falend neuroloog Kuks beschrijft slachtoffers van medische fouten als indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden, Medisch Contact 27-5-2009. Zie: www.jankuks.com www.drkuks.comwww.jankuks.nl en www.rechterhenkwammes.info.
www.rechterunikenvenema.com is te raadplegen via webarchive.org

Op 25 sept. 2009 stond de rechtbank Groningen aan SIN-NL toe :
om de website zwartelijstartsen.nl online te handhaven en
om falend neuroloog Kuks te handhaven op zwartelijstartsen.nl

Neuroloog spande verschillende procedures aan tegen Mr Sophie Hankes stichting SIN-NL om de websites met feiten en documenten over zijn falen als arts offline te krijgen.
SIN-NL hecht aan het publiceren van de waarheid over de medische fout waardoor Sophie Hankes invalide werd en de kwalijke rol van falend neuroloog Kuks als prominent vertegenwoordiger van de KNMG  en zijn zwijgende collega’s. SIN-NL  handhaaft publicatie van de websites.
De websites bevatten feiten en documenten: medische verklaringen door artsen en wetenschappelijke artikelen door artsen, en zijn aldus juridisch gezien rechtmatig, in het kader van art 7 Grondwet en art 10 Europees Verdrag Rechten van de Mens Vrijheid van Meningsuiting.

Medische misdrijven

Misdrijven door artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners

Alternatieve tekst
Neuroloog Jan Kuks UMCG
beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer”
en “besmettelijke zaken, die de mensheid schaden”, Medisch Contact 27 mei 2009
Alle artsen en zorgverleners hebben een zorgplicht op basis van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Hiertoe behoort het verschaffen van adequate diagnostiek en behandeling, alsmede het verschaffen van volledige, eerlijke en correcte informatie.

Het weigeren van eerlijke informatie en/of herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten kan tot misdrijven volgens de definitie van het Wetboek van Strafrecht leiden. Hiertoe is het noodzakelijk om schade, opzet, verwijtbare schuld of grove nalatigheid alsmede een direct verband tussen de schade en de oorzaak te bewijzen. Aldus kan de medische fout zelf mogelijk een misdrijf zijn, maar vaak leidt het optreden van artsen en zorgverleners NA de medische fout tot misdrijven, zie hieronder.

Zodra er sprake is van een misdrijf door een zorgverlener, kan vastgesteld worden dat er tevens sprake is van zgn “white collar crime” oftewel witte boorden criminaliteit. Volgens de definitie van Prof. Edwin Sutherland 1949: het begaan van misdrijven gedurende de uitoefening van hun beroep door zeer gerespecteerde personen met een hoge sociale status.

Enkele misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht.
Wanneer een patient ernstig ziek wordt of overlijdt door een foute diagnose, kan er sprake zijn van een misdrijf. Ook het toedienen van morfine in strijd met richtlijnen van de KNMG, kan leiden tot een misdrijf. U als slachtoffer van een medische fout of nabestaande kunt dan aangifte doen bij de politie of Officier van Justitie.Let op: U dient schriftelijk op grond van feiten en documenten opzet of grove nalatigheid aan te tonen. Laat U niet wegsturen met de boodschap: U moet hiervoor bij de tuchtrechter zijn.
Tuchtrecht en strafrecht zijn twee verschillende instanties, met eigen verantwoordelijkheden.

art 225
Fraude, door vermelding van onjuiste of onvolledige informatie in medische of verpleegkundige dossiers

art 225
Fraude door het indienen van onjuiste of onterechte declaraties

art 228 1
De arts of verloskundige die opzettelijk een valse verklaring afgeeft nopens een geboorte, een oorzaak van overlijden dan wel nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

art 228-2
Indien de verklaring wordt afgegeven met het oogmerk om iemand in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen of terughouden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

art 228-3
Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die opzettelijk van de valse verklaring gebruik maakt als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid.

art 255
het achterlaten van een hulpbehoevende in nood tot wiens verzorging men door overeenkomst of wet verplicht is :
hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.

art 257 lid 1
Zwaar lichamelijk letsel Indien een der in de art. 255 en 256 omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.
art 257 lid 2
Dood Indien een van deze feiten de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

art 287
Doodslag Het opzettelijk doden zonder voorbedachten rade

art 289
Moord Het opzettelijke doden en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven

art 300-303
Mishandeling artikel 300
1.Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
2.Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3.Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
4.Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
5.Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

art 307
Dood door schuld Wanneer iemand om het leven komt door verwijtbaar gedrag of nalatigheid waarbij geen opzet in het spel is

art 308
Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel

artikel 309 Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld
Indien de in deze titel omschreven misdrijven worden gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep, kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd, kan ontzetting worden uitgesproken van de uitoefening van het beroep waarin het misdrijf is gepleegd, en kan de rechter de openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten.

Het Openbaar Ministerie (O.M.) hoort medische nalatigheid die valt onder misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht te onderzoeken en te vervolgen. Tot nu toe vervolgt het Openbaar Ministerie niet meer dan circa 25 zaken per jaar en is het Openbaar Ministerie te weinig actief in deze.
Het O.M. verwijt de politie te weinig adequaat op aangiftes te reageren, terwijl het O.M. eigen verantwoordelijkheid draagt.
Zie de website van het O.M. en de aanwijzing feitenonderzoek :
Openbaar Ministerie medische zaken Download 25 10 2014

Let op: Prof.B.Smalhout z”l heeft uitgesproken dat iedere arts ná de medische fout een crimineel wordt. Uitleg: artsen kiezen dan om met opzet hun fouten te verzwijgen en verdoezelen, naar het slachtoffer of de nabestaanden, in strijd met hun ethische, professionele en wettelijke plichten. Bv: geen eerlijke informatie in het medisch dossier, geen diagnostiek en geen adequate behandeling verstrekken,leidt tot strafbaarheid op grond van art 300 lid 4 Wetboek van Strafrecht: met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
Wees U svp ervan bewust dat de medische sector op 7 november 2008 en 23 april 2008 volmondig aan SIN-NL heeft erkend dat artsen structureel vrijwel geen eerlijke informatie en geen adequate herstelbehandeling geven aan slachtoffers van medische fouten. Op 23 april 2008 boden zij zelfs hun excuses hiervoor aan. Maar tot op heden is er vrijwel niets veranderd.

Toelichting:
citaat uit Arrest Gerechtshof Amsterdam inzake vervolging Tergooiziekenhuis
ECLI:NL:GHAMS:2016:291
29 jan 2016 dood door val operatietafel, (PDF)

Artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) stelt strafbaar degene aan wiens schuld de dood van een ander te wijten valt, artikel 309 Sr bepaalt dat dat de op te leggen straf met een derde wordt verhoogd indien het misdrijf wordt gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep.

Onder schuld wordt verstaan aanmerkelijke onachtzaamheid, onvoorzichtigheid of onoplettendheid. Uit jurisprudentie volgt dat een rechtspersoon als dader van een strafbaar feit kan worden aangemerkt, indien de gedraging die tot de dood heeft geleid redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend, afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Toerekening kan (onder meer) gebeuren, indien het gaat om handelen of nalaten van iemand die uit hoofde van een dienstbetrekking of uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon en de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en de gedraging door de rechtspersoon werd aanvaard of placht te worden aanvaard. Daarbij wordt onder aanvaarden mede begrepen het niet betrachten van de zorg die redelijkerwijs van de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.

 

Keuter, E.

Emile Keuter, neuroloog te Meppel.
Keuter kiest voor een directe openbare aanval op Mr Sophie Hankes,  slachtoffer van medische fouten.
Zij werd aantoonbaar levenslang invalide door het experimenteel plaatsen van een implantaat bij haar hersenstam door buitenlandse neurochirurgen, waarnaar zij verwezen werd.

Keuter stelt  als neuroloog, dus  hij is niet bevoegd tot het stellen van psychiatrische diagnose, desalniettemin een psychiatrische diagnose  over een patiënt die hij nooit gesproken, of gezien heeft, hetgeen in verschillende opzichten tuchtrechtelijk verwijtbaar is.

Kiest voor negeren feiten en documenten op drkuks.com
Toont hiermee een volledig gebrek aan basale integriteit als arts en als mens.

Neuroloog Keuter steunt  zijn opleider en  collega dr K neuroloog UMCG die nb 150.000 euro incasseert op basis van aantoonbare leugens over Sophie Hankes, die willens en wetens door rechter-vriendjes genegeerd worden. Van bescheidenheid en integriteit is ook bij deze neuroloog aldus geen sprake.

Neuroloog K. UMCG won deze rechtszaak omdat de voorzitter van de artsenorganisatie KNMG R-J. van der Gaag buurman is van rechter H. Wammes van Gerechtshof Arnhem, die het vonnis medebepaalde….
Na bekendmaking door SIN-NL van deze belangenverstrengeling, trad van der Gaag per 1 maart 2016 snel af.

Mr H. Wammes Rechter- Raadsheer Gerechtshof Arnhem, Albert Cuypstraat 27, Arnhem.
Buurman van voorzitter R-J van der Gaag, voorzitter KNMG, per 1 maart 2016 oud-voorzitter.

zie mini docu Leugens van dr Kuks en corrupte rechters  home pagina www.sin-nl.org 6.20-7.33 min.
Mr H. Wammes is mede-verantwoordelijk voor de  aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten in strijd met art 6 (eerlijk proces) EVRM.

Wammes, Mr. H.

Raadsheer Gerechtshof Arnhem, Albert Cuypstraat 27, Arnhem.
Buurman van voorzitter R-J van der Gaag, voorzitter KNMG:
zie mini docu Leugens van dr Kuks en corrupte rechters  home pagina www.sin-nl.org 6.20-7.33 min.
Verantwoordelijk voor aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten in strijd met art 6 EVRM (eerlijk proces) , en art 10 EVRM  (vrijheid van meningsuiting  en persvrijheid).
Zie website www.rechterhenkwammes.info

Gaag, R. J. van der

Voorzitter artsenorganisatie KNMG tot 1 maart 2016 . Weigerde om positie van slachtoffers van medische fouten te verbeteren en weigerde overleg hierover met SIN-NL. Negeerde 2000 doden en 38.000 patienten jaarljks die ziek of invalide worden door onnodige medische fouten in Nederlandse ziekenhuizen

Voorzitter KNMG dr R-J van der Gaag treedt terug per 1.3.2016
bron: sin-nl.org

Commentaar SIN-NL
Zeer opmerkelijk en zolang SIN-NL meedraait als stakeholder in de medische sector nog niet eerder voorgekomen: de voorzitter van de artsenorganisatie KNMG, arts en medisch specialist maakt zijn termijn niet af en treedt – om vage redenen- plotseling vervroegd af.
Wellicht is zijn besluit beinvloed door zijn recente ontmaskering als buurman van de rechter-raadsheer Mr H. Wammes van het Gerechtshof Arnhem dat in medische zaken bewijsmateriaal volledig negeerde ten gunste van falende artsen?
Zie De leugens van dr Kuks en corrupte rechters mini-docu 6.20-7.33 2016 homepagina www.sin-nl.org
——–

———-
Voorzitter KNMG treedt terug

De voorzitter van de artsenfederatie KNMG, Rutger Jan van der Gaag, doet in overleg met het federatiebestuur per 1 maart 2016 een stap terug. Vanaf die dag is René Héman waarnemend voorzitter, maakt de federatie bekend.

 Héman is als voorzitter van de KAMG al lid van het federatie- en dagelijks bestuur van de KNMG. Om de continuïteit te waarborgen heeft het federatiebestuur besloten om René Héman uit eigen bestuurlijke kring als tijdelijke opvolger te benoemen.

Het federatiebestuur en de directie van de KNMG respecteren het besluit van Van der Gaag en zijn hem daar erkentelijk voor.
In het voorjaar maakt de KNMG meer bekend over de procedure die zal leiden tot een nieuwe -voorzitter.

Informatie over falende artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, psychologen, bestuurders, politici, juristen en rechters

Update 19 januari 2019. Advies: kijk ook op de officiële zwarte lijst rechters van de stichting SIN-NL

Op 25 september 2009,stond de rechtbank Groningen uitdrukkelijk online publicatie van de zwarte lijst toe ECLI:NL:RBGRO:2009:BJ8795  naar aanleiding van een verzoek van dr Kuks, neuroloog UMCG. De rechter  gaf ook toestemming aan SIN-NL om neuroloog Kuks UMCG op de zwarte lijst artsen te  handhaven.

Op 24 oktober 2018 bevestigde de rechter opnieuw de rechtmatigheid van www.zwartelijstartsen.nl.
SIN-NL mag E.F. Hillenaar, in 2010 doorgehaald in het BIG-register als GZ-psycholoog handhaven op zwartelijstartsen.nl met feitelijke tekstuele toevoegingen.

Lees kort interview met voorzitter stichting SIN-NL Mr Sophie Hankes
Lees reactie SIN-NL op kritiek op zwartelijstartsen.nl 18 okt 2018

Deze website dient om patiënten te informeren en te beschermen almede om falende zorgverleners alsmede anderen betrokken bij juridische oordeels- of beleidsvorming inzake gezondheidszorg ter verantwoording te roepen.
Deze website is niet bedoeld als leedtoevoeging of schandpaal.

Deze website wordt gepubliceerd in het kader van het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en is volledig gebaseerd op feiten en documenten.
SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.
De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.
Let op: tuchtcolleges leggen in minder dan 20 % een maatregel op aan falende zorgverleners en dan meestal een waarschuwing. De namen van falende zorgverleners aan wie een waarschuwing is opgelegd, worden niet gepubliceerd in het overzicht van het BIG-register.

Op 14 januari 2017 introduceerde SIN-NL het begrip sjoemelarts, met als voorbeeld neuroloog J.B.M.Kuks.

29 juni 2017: Minister Schippers besluit tot meer openbaarmakingen Inspectie Gezondheidszorg, in het kader van transparantie, het algemeen belang en het aanzetten tot verbeteren van kwaliteit van prestatie!

Artikel Mr Sophie Hankes, SIN-NL:
Openbaarmaking tuchtstraf maakt zorg beter.

Tuchtcollege 21 maart 2017:
waarschuwing aan P.M.S. Schröder, longarts Tergooiziekenhuis ivm overlijden van Rogier Mooij 21jr

Dr P. M. S. Schröder longarts is verantwoordelijk is voor de dood van Rogier Mooij en kreeg bovenstaande waarschuwing voor het onnodig overlijden van deze 21-jarige jongen….
De grote vraag is: waarom ging longarts Schröder om 17.00 uur naar huis, terwijl hij wist dat Rogier Mooij rond dat tijdstip per ambulance bij zijn ziekenhuis aankwam en  naar zijn afdeling werd gebracht.
Wat was er belangrijker?
Het leven van deze jongen en het leed dat de nabestaanden wordt aangedaan telt niet of nauwelijks….
De onderste steen moet boven.
Er moet helderheid komen over de onnodige dood van Rogier.
Wie waren betrokken, wie waren verantwoordelijk, wie waren nalatig.
Longarts Schröder  hoort zich in sowieso te zetten voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.

Deze rechters van het medisch tuchtcollege Amsterdam gaven hem slechts een waarschuwing:
mr. A.A.A.M. Schreuder, voorzitter,
drs. J.I. van der Spoel,
drs. J.J.C.M. Rooijmans – Rietjens
dr. J.P. van der Sluijs, leden – artsen beroepsgenoten,
mr. dr. A. Wilken, lid – jurist,
mr. S.S. van Gijn, secretaris

Let op onderstaande informatie is verstrekt door de BIG-Informatielijn Agentschap CIBG :
De Wet BIG maakt gebruik van de term ” doorhalen”:
-op verzoek van de ingeschrevene,
-op grond van een tucht- en/of strafrechtelijke maatregel of
-vanwege het verstrijken van de uiterste herregistratiedatum.
Wanneer er sprake is van een beroepsverbod, opgelegd door een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan is de doorhaling als zodanig terug te vinden  in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd, zie www.bigregister.nl.
Doorhaling in het BIG-register betekent dat de zorgverlener in Nederland niet mag werken in zijn beroep. Dit houdt niet in dat hij het beroep niet mag uitvoeren in het buitenland.

T:  BIG-informatielijn 0900-8998225  vanuit het buitenland, ook vanuit Nederland 0031 (0)70-3406600
F:  0031 (0) 70-3405966 E:  info@bigregister.nl W: http://www.bigregister.nl

Internationale Zwarte Lijsten

    • sst.dk, zorgverleners Denemarken
    • sak.no, zorgverleners Noorwegen

Crommentuyn, R.

Robert Crommentuyn (1966), journalist vanaf 1998 redacteur en vanaf 20111 adjunct-hoofdredacteur Medisch Contact, weekblad der artsen in Nederland.
Schreef in 2009 het interview met Sophie Hankes over haar rol als voorzitter van SIN-NL en inzet ter verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten. Hierop reageerde falend neuroloog Kuks met zijn ingezonden brief in Medisch Contact 27 mei 2009 waarin hij slachtoffers van medische fouten indringers in de spreekkamer noemde.
Vanaf dit moment begon neuroloog Kuks UMCG zijn kruistocht tegen Sophie Hankes.
Met behulp van de corrupte rechters mr H. Uniken Venema, tot 1.3.2016 voorzitter van de rechtbank Midden Nederland en mr H. Wammes rechter-raadsheer Gerechtshof Arnhem int Kuks onrechtmatig 150.000 ivm een nietig arrest.
Het arrest is nietig omdat mr Wammes de directe buurman blijkt te zijn van Prof. Dr R-J vd Gaag, tot 1.3.2016 voorzitter van artsenorganisatie KNMG die Kuks steunde.
Voor meer informatie lees: www.jankuks.com, www.drkuks.com, www.jankuks.nl en www.rechterhenkwammes.info, ini-congress.org, ini-hannover.info, madjidsamiisociety.com, profsamii.de, professorsamii.info, tatagiba.de

Aartsen, J. F. M.

Mr J.F.M. Aartsen (Jos) Sinds 1.7.2012 voorzitter Raad van Bestuur van het UMCG.
Sinds mei 2008 lid van de Raad van Bestuur UMCG.
Kiest voor het handhaven bij het UMCG van neuroloog J.B.M. Kuks, ondanks zijn plaatsing op zwartelijstartsen.nl, met toestemming van de rechtbank Groningen 2009.
Neuroloog Kuks UMCG:
stelt met opzet foutieve diagnose,weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.
Het betreft de weigering van oa basale diagnostiek zoals meting bloeddruk en pols(hartritme),weigering om verzoek tot advies van collega-arts adequaat te beantwoorden, weigering om twee brieven te beantwoorden, het sturen van foutieve brieven naar collega-artsen en plegen van fraude in het medisch dossier. Publiceerde in strijd met beroepsgeheim medische gegevens over patiënte.

Falend neuroloog Kuks beschrijft slachtoffers van medische fouten als indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden, Medisch Contact 27-5-2009. Zie: www.jankuks.com www.drkuks.comwww.jankuks.nl en www.rechterhenkwammes.info.
www.rechterunikenvenema.com is te raadplegen via webarchive.org

Op 25 sept. 2009 stond de rechtbank Groningen aan SIN-NL toe :
om de website zwartelijstartsen.nl online te handhaven en
om falend neuroloog Kuks te handhaven op zwartelijstartsen.nl

Neuroloog spande verschillende procedures aan tegen Mr Sophie Hankes stichting SIN-NL om de websites met feiten en documenten over zijn falen als arts offline te krijgen.
SIN-NL hecht aan het publiceren van de waarheid over de medische fout waardoor Sophie Hankes invalide werd en de kwalijke rol van falend neuroloog Kuks als prominent vertegenwoordiger van de KNMG  en zijn zwijgende collega’s. SIN-NL  handhaaft publicatie van de websites.
De websites bevatten feiten en documenten: medische verklaringen door artsen en wetenschappelijke artikelen door artsen, en zijn aldus juridisch gezien rechtmatig, in het kader van art 7 Grondwet en art 10 Europees Verdrag Rechten van de Mens Vrijheid van Meningsuiting.

Crul, B.

Ben Crul, arts. redactie H&W, vz Fietsmaatjes LeidenLd, ex-sr medisch adviseur Zilv Kruis, ex-hoofdredacteur, Medisch Contact. ex-huisarts, ex hoofdinspecteur SodM. Was in 2009 hoofdredacteur Medisch Contact en heeft ingezonden brief van falend neuroloog Kuks met smaad en laster jegens Mr. Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL geplaatst.

Cohen Tervaert, J. W.

Internist-immunoloog, verzwijgt gevolgen ernstige medische fout in medisch dossier en weigert adequate diagnostiek en medische zorg aan slachtoffer van medische fout door collega-artsen.
Was werkzaam in UMCG, MUMC, Reinaertkliniek Maastricht en sinds okt. 2017  werkzaam Director, Division of Rheumatology,  University of Alberta, Canada.
Was aldus oud-collega van neuroloog Kuks, UMCG, zie drkuks.com
Gaf direct na consult een geprint verslag met de mededeling: Er staan fouten in.
Patient zei: fouten kunnen hersteld worden. Cohen Tervaert liep weg.
Kreeg 500 euro betaald voor 1 consult en bloedonderzoek in 2016.
Cohen Tervaert diende aanvankelijk factuur in voor 1000 euro…..
Publiceert nuttig onderzoek naar ASIA syndroom na implantaten*, maar vindt soms het beschermen van falende collega-artsen blijkbaar belangrijker
* 2018 Oct 12. pii: S1568-9972(18)30239-8. doi: 10.1016/j.autrev.2018.07.003.

Autoinflammatory/autoimmunity syndrome induced by adjuvants (ASIA; Shoenfeld’s syndrome): A new flame. Cohen Tervaert JW1.

Abstract
In the present review, recent findings regarding autoimmune/inflammatory syndrome by adjuvants (ASIA) are described. Patients with ASIA present with complaints such as fatigue, cognitive impairment, arthralgias, myalgias, pyrexia, dry eyes and dry mouth.
During the last few years, it has been postulated that these symptoms in patients with foreign body implants are due to a chronic inflammatory process and an adjuvant effect of the implanted biomaterial. Ultimately, these inflammatory reactions result in (an increase of) allergies, autoimmune diseases, immune deficiency and/or lymphomas.
Pre-existent allergic disease has been found to be an important risk factor for the development of ASIA after foreign body implantation.
Explantation of the foreign body results in the majority of patients in an amelioration of the symptoms. There is an urgent need to start adequately adjusted epidemiological studies to obtain better evidence which percentage of patients does develop symptoms and/or diseases such as ASIA, immune deficiency, and/or autoimmune diseases after implant surgery.

KEYWORDS:
ALCL – Anaplastic large cell lymphoma; ASIA- autoimmune/inflammatory syndrome by adjuvants; Explantation; Immune deficiency; Mesh implants; Silicone breast implants
PMID:30316995
DOI:10.1016/j.autrev.2018.07.003